Statut

У складу са одредбама чланова 10. и 12. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 52/2001), Скупштина Завичајног удружења Сањана - Грмеч на сједници одржаној 04.11.2013. године усвојила је сљедећи:
 
СТАТУТ
Завичајног удружења Сањана – Грмеч
 
I Опште одредбе
 
Члан 1.
 
Овим Статутом се утврђују:
 
I
Опште одредбе;
II
Назив, сједиште и област остваривања циљева;
III
Правни статус, печат, штамбиљ и амблем Удружења;
IV
Циљеви и дјелатност Удружења;
V
Чланство у Удружењу, те права и обавезе чланова;
VI
Органи Удружења;
VII
Имовина Удружења, стицање и располагање  средствима Удружења, надзор и финансирање дјелатности Удружења;
VIII
Извјештавање о раду, финансијско извјештавање, информисање и јавност рада Удружења;
IX
Представљање и заступање Удружења;
X
Трајање, спајање, раздвајање, трансформација и престанак рада Удружења;
XI
Судбина имовине за случај престанка Удружења;
XII
Измјене Статута, прелазне и завршне одредбе.

 

II Назив, сједиште и област остваривања циљева

 

 
Члан 2.
 
(1) Удружење грађана обавља дјелатност под називом: "Завичајно удружење Сањанa - Грмеч" (у даљем тексту „Удружење“).
 
(2) Скраћени назив Удружења гласи: "ЗУС - Грмеч".
 
(3) Сједиште Удружења је улица Јована Дучића бб, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина.
 
(4) Удружење је нестраначко, невладино, непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области очувања културно-историјских тековина, те заштите права и интереса грађана грмечког краја, које се финансира прилозима донатора и својих чланова, као и из законитих прихода својих активности.
 
(5) Удружење може промијенити назив и сједиште Удружења, о чему одлучује Скупштина Удружења, у складу са законом.
 
III Правни статус, печат, штамбиљ и амблем Удружења
 
Члан 3.
 
(1) Даном уписа у регистар Удружења код надлежног Суда, Удружење стиче својства правног лица, са правима, обавезама и одговорностима која проистичу из закона и овог статута.
 
(2) Удружење има свој печат и штамбиљ, са текстом који гласи: Завичајно удружење Сањана - Грмеч, Бања Лука.  Облик и величина печата и штамбиља ће бити у складу са важећим законом.
 
(3) Удружење може имати свој амблем, односно заштитни знак. Скупштина Удружења је овлашћена за усвајање амблема, односно заштитног знака Удружења.
 
IV Циљеви  и дјелатност Удружења
 
Члан 4.
 
С циљем давања доприноса развоју међуљудских односа грађана сањанског подручја и грађења нормалног суживота међу истим, циљеви Завичајног удружења Сањана - Грмеч су:
 
а) Унапређење квалитета живота српских повратника у Сански Мост;
 
б) Обезбјеђивање услова за повратак расељених Сањана;
 
в) Афирмативан рад на популаризацији крајишке културе, умјетности, књижевности, историје, музике, спорта, те обичаја и традиције;
 
г) Сарадња са локалним властима и међународним организацијама, са циљем што  већег повратка на предратна мјеста боравка;
 
д) Подизање свијести о важности активног учешћа Сањана у општем раду и залагању за њихов бољи положај на предратним мјестима боравка;
 
ђ) Подстицање квалитетне и толерантне јавне расправе о важним питањима за живот грађана на сањанском подручју.
 
Члан 5.
 
Основне дјелатности Удружења су:
 
а) Сарадња са удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству;
 
б) Организација културних и спортских манифестација које имају за циљ презентацију и промовисање културе и обичаја Сањана;
 
в) Организација стручних скупова, округлих столова и других облика едукације у области заштите историје, књижевности и културе Сањана;
 
г) Сарадња са медијима;
 
д) Обављање истраживања.
 
Члан 6.
 
(1) Визија Удружења је модерно, културно и економски просперитетно друштво које почива на принципима правде, једнакости, толеранције и међусобног уважавања. Сваки члан друштва је активни грађанин укључен у изградњу и унапређење заједнице.
 
(2) Мисија (основни циљ) Удружења је развој и пружање програма који ће допринијети социјалном, економском и културном развоју, унапређењу грађана, њихових  заједница и друштва.
 
(3) Суштинске вриједности и принципи Удружења су:
 1. Независност и аутономија: Удружење је независна невладина организација која има слободу самосталног одлучивања.
 2. Транспарентност: Удружење је обавезно да подржава финансијску транспарентност и да извршава своје активности употребом најбоље праксе у том сектору.
в)  Укљученост: Удружење је несекташка, нерелигијска организација посвећена пружању помоћи искључиво на основу потребе, без вршења вјерске, националне, политичке или привредне дискриминације.
 
г) Поузданост и тачност информација: Удружење је обавезно да поштује систем прецизног извјештавања с циљем комуникације са донаторима, корисницима, партнерима и другим странама, о стању у организацији и ефикасности својих програма.
 
д)  Интегритет: Удружење и његови представници неће имати никакву личну финансијску нити неку другу обавезу према појединцима ван Удружења или другим организацијама који би жељели да утичу на извођење њихових службених дужности.
 
ђ)  Објективност: У остварењу својих статутарних циљева, укључујући уговоре и одабир корисника, удружење ће вршити избор искључиво према заслузи и исказаној потреби.
 
е) Одговорност: Удружење је одговорно за своје одлуке и поступке јавности и својим донаторима.
 
ж) Вођство: Удружење и његови представници ће промовисати и поштовати ове принципе путем свог рада, вођства и путем личног понашања према својим члановима.
 
(4) Недискриминација при пружању помоћи: Удружење има за циљ да служи свим људима и различитим културним и привредним заједницама, које имају емотивне, духовне и физичке потребе које су резултат услова ван њихове личне контроле. Признавајући ту различитост услова Удружење ће поштовати културне и вјерске склоности људи и регија у којима Удружење пружа помоћ. Удружење никада неће употријебити вјерско убјеђивање или професију вјере као чинилац при расподјели помоћи људима који је требају.
 
Члан 7.
 
Све дјелатности Удружења ће се спроводити у склопу Удружења или преко посебно основаног правног лица, а у сагласности са важећим законом. Удружење може основати посебно правно лице ради спровођења активности које су у сагласности са важећим законима.
 
Члан 8.
 
(1) Програм и дјеловање Удружења неће бити у супротности са уставним поретком Републике Српске или Босне и Херцеговине, нити ће бити усмјерен ка његовом насилном рушењу нити распиривању националне, расне и вјерске мржње или дискриминације забрањене законом.
 
(2) Без обзира на било коју одредбу овог Статута или оснивачког акта, Удружење неће обављати било коју дјелатност која није дозвољена важећим законским одредбама.
 
V Чланство у Удружењу, те права и обавезе чланова
 
Члан 9.
 
(1) Оснивачи Удружења су уједно и чланови Удружења.
 
(2) Чланови Удружења чине Скупштину Удружења.
 
(3) Чланство у удружењу се заснива на принципу добровољности. Услов за чланство у удружењу јесте лојалност статутарним циљевима у удружењу. О пријему члана одлучује Скупштина удружења на бази недискриминације. Члан може бити искључен из удружења уколико не поштује статутарне циљеве удружења о чему одлучује Скупштина удружења.
 
(4) Скупштина Удружења може због нарочитих заслуга за развој Удружења прогласити лице за почасног члана Удружења.
 
VI Органи Удружења
 
1. Скупштина Удружења
 
Члан 10.
 
(1) Скупштина је највиши орган Удружења.
 
(2) Радом сједнице Скупштине руководи предсједник Удружења (у даљем тексту „предсједник“), којег бира Скупштина из реда чланова, на почетку рада Скупштине. Скупштина бира записничара/секретара, који заједно са предсједником воде и потписују записник са сједнице. Мандат предсједника и секретара се ограничава на двије године.
 
(3) Предсједник има права, дужности и одговорности да:
 1. сазива редовну и ванредну Скупштину,
 2. припрема и предлаже доношење свих аката из надлежности Скупштине Удружења,
 3. потписује сва општа акта скупштине.
1а) Надлежности Скупштине
 
Члан 11.
 
Скупштина Удружења у својој надлежности:
 1. доноси статут и одлучује о његовим измјенама и допунама, као и друге акте одређене статутом;
 2. даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења прије његовог уписа у регистар;
 3. одлучује о његовом припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Удружења;
 4. бира и разрјешава дужности чланове Управног одбора или лице овлашћено за заступање и представљање;
 5. прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране Управног одбора или овлашћеног лица;
 6. одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.
1б) Састанци Скупштине
 
Члан 12.
 
(1) Редовни састанак Скупштине ће се одржавати најмање једном годишње, у сврху контроле рада путем разматрања годишњег извјештаја о раду Удружења, као и обављање осталих послова који могу бити постављени пред чланове, како чланови у било које вријеме одреде.
(2) Позив о одржавању редовне Скупштине мора се упутити члановима најмање 10 дана прије њеног одржавања и то заједно са формулисаним дневним редом.
(3) Скупштину сазива предсједник.
(4) Ванредни састанак Скупштина сазива изузетно, у случају непредвиђених тешкоћа у раду, поремећаја међуљудских односа у организацији и других околности, те када је угрожен рад и/или витални интерес Удружења.
(5) Предсједник, Управни одбор, или двотрећинска већина могу у било које вријеме сазвати посебни састанак чланова Скупштине. Ванредна Скупштина се сазива на темељу писмено образложеног захтјева. Тај састанак се мора одржати у року од 15 дана од правноснажног сазивања састанка.
1ц) Гласање Скупштине
 
Члан 13.
 
(1) Сваки члан Скупштине на сваком састанку има право на један глас за свако питање које се изнесе пред Скупштину.
(2) Надполовична (проста) већина чланова Скупштине чине кворум на састанцима Скупштине потребан за доношење пуноважних одлука. Одлуке се доносе надполовичном већином присутних чланова.
 
2. Управни одбор Удружења
 
Члан 14.
 
(1) Удружење има Управни одбор.
(2) Радом Управног одбора предсједава предсједник Управног одбора, којег бирају чланови УО-а на првој сједници, из реда чланова УО-а.
(3) Управни одбор има најмање пет (5) чланова, који се бирају на двије године.
(4) Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
2а) Обавезе Управног одбора
 
Члан 15.
 
Управни одбор:
 • управља имовином;
 • припрема сједнице Скупштине;
 • припрема и предлаже измјене статута и других аката које доноси Скупштина;
 • спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине;
 • предлаже статусне промјене и престанак рада удружења ;
 • подноси финансијске извјештаје и извјештаје о раду Удружења;
 • подноси годишње и/или периодичне извјештаје о свом раду Скупштини на усвајање.
 
2б) Састанци Управног одбора
 
Члан 16.
 
(1) Редовни састанци чланова Управног одбора ће се одржавати најмање два пута годишње, како чланови у било које вријеме одреде. Редовни састанаци чланова Управног одбора ће се одржавати у оно вријеме које одреди Управни одбор.
 
(2) Предсједник или два члана Управног одбора могу у било које вријеме сазвати посебни састанак чланова Управног одбора.
 
(3) Састанцима Управног одбора могу присуствовати један или више чланова Скупштине.
 
(5) Сваки члан или више чланова Управног одбора могу присустовати састанку Управног одбора и преко конференцијских телефона, директном интернет линку, или сличне комуникационе опреме, посредством које сва лица која учествују на састанку могу једни друге чути. Такво присуствовање на састанку ће представљати лично присуство на састанку. Сви чланови Управног одбора који су присусвовали састанку ће потписати записник са састанка Управног одбора.
 
3. Извршно особље
 
Члан 17.
 
(1) Скупштина Удружења ће изабрати предсједника који је главни извршни службеник Удружења.
 
(2) Предсједник одговара за законитост рада Удружења.
 
(3) Скупштина ће одлуком одредити разумну надокнаду за предсједника. Надокнаду за сво остало особље ће одредити предсједник.
 
(4) Према упутствима Скупштине предсједник ће надзирати и контролисати, те бити одговоран за послове Удружења и спроводиће све дужности предсједника, као и оне дужности које му у било које вријеме одреди Скупштина.
 
(5) Предсједник Удружења је одговоран за спровођење утврђене пословне политике Удружења, као и за неостваривање планираних пословних резултата Удружења. Предсједник Удружења је обавезан најмање једном годишње поднијети писмени извјештај о раду Удружења на усвајање Извршном одбору и Скупштини.
 
(6) Скупштина може у било које вријеме смијенити предсједника са или без образложења, под условом да се о том смјењивању, смијењеном предсједнику да писмено обавјештење.
 
Члан 18.
 
Права и обавезе предсједника Удружења су да:
 • заступа и представља Удружење;
 • се стара о извршењу финансијског плана;
 • води пословање Удружења и доноси одлуке у оквиру програма и планова развоја Удружења;
 • одређује изведбене планове и радне задатке;
 • склапа споразуме и уговоре у циљу остварења обавеза Удружења;
 • располаже имовином Удружења у износу нижем од 10.000,00 КМ;
 • обликује и надзире медијски идентитет и промоцију Удружења;
 • подноси редовни финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења;
 • се стара о правилном кориштењу имовине Удружења, о уредном обављању материјално финансијског пословања;
 • се стара о стручном, законитом и благовременом вршењу стручних и административних послова;
 • планира, програмира и извршава све радње у оквиру спровођења дјелатности Удружења;
 • доноси општа акта, изузев оних која су у изричитој надлежности Скупштине или Управног одбора;
 • извршава одлуке Скупштине;
 • има и друга права и обавезе утврђене општим актима Удружења и законом.
 
Члан 19.
 
Сваки члан, укључујући и предсједника, може у било које вријеме поднијети оставку уз обавјештење предсједнику (осим у случају оставке предсједника који исту подноси Скупштини). Оставка ступа на снагу кад је усвоји Скупштина. Оставка предсједника не мора бити прихваћена да би ступила на снагу.
 
Члан 20.
 
(1) Скупштина бира секретара на приједлог предсједника Удружења.
 
(2) Права и обавезе секретара Удружења су:
 • помаже предсједнику Удружења у питањима организације рада Удружења;
 • прати и анализира рад чланова Удружења с циљем да се има преглед и анализа активности и потреба чланства;
 • обавља послове које му одреди Скупштина и предсједник;
 • обавља административно-техничке послове, као и друге послове у складу са нормативним актима Удружења.
VII Имовина Удружења, стицање, раполагање средствима Удружења, надзор и финансирање дјелатности Удружења
 
Члан 21.
 
(1) Остваривање циљева и задатака Удружења, обезбјеђује се:
 1. од добровољних прилога и поклона јавних институција, физичких и правних лица, како страних тако и домаћих, у готовини, услугама или имовином било које врсте;
 2. из прихода по основу спонзорства;
 3. од државних субвенција и уговора са државом, јавним институцијама, физичким и правним лицима, како домаћим тако и страним;
 4. из прихода од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина, хонорара и сличних извора пасивног прихода, у складу с чл. 4. Закона о удружењима и фондацијама;
 5. из прихода стеченог кроз остваривање циљева и активности Удружења, како је одређено Статутом;
 6. из других извора, у складу са Статутом и законом.
(2) Средства Удружења могу се користити само за обављање основне дјелатности, ради унапређивања основних програмских и статутарних активности и административних трошкова. Средства Удружења правично и коректно се распоређују за финасирање активности на свим подручјима на којима дјелује Удружење, у складу с одлукама органа Удружења.
 
(3) Имовину Удружења чине средства, ствари и права. О имовини Удружења води се прописана евиденција, у складу са Законом.
 
(4) Предсједник је овлашћен и одговоран за коришћење имовине и средстава Удружења. Управни одбор и Скупштина Удружења ће надзирати коришћење тих средстава.
 
(5) Предсједник може привремено обуставити извршење незаконите одлуке Скупштине Удружења у погледу располагања имовином Удружења, до одлуке суда.
 
(6) Добит из својих програмских активности Удружење ће употријебити за остваривање циљева утврђених статутом. Никакво директно или индиректно стицање добити или друге материјалне користи остварене из дјелатности Удружења неће се распоређивати на било којег члана, оснивача, чланова Удружења, чланова управљачких органа, одговорних лица, радницима, донаторима или трећим лицима.
 
(7) Ограничење из претходног става се не односи на примјерене надокнаде нити на покриће трошкова у вези са остваривањем циљева и активности утврђеним статутом Удружења.
 
VIII Извјештавање о раду, финансијско извјештавање, информисање и јавност рада Удружења
 
Члан 22.
 
(1) Извјештај о годишњем раду Удружења и годишњи финансијски извјештај о раду подноси се Скупштини у складу с овим Статутом.
 
(2) Финансијски извјештаји (Биланс стања и Биланс успјеха) се подносе надлежним органу у складу с прописима.
 
(3) Рад Удружења је јаван. Удружење је дужно омогућити надзор над законитошћу рада надлежном органу. Јавност рада Удружења омогућиће свим члановима несметан увид у обављање активности на свим подручјима на којима дјелује Удружење, као и планирање даљих активности.
 
IX Представљање и заступање Удружења
 
Члан 23.
 
(1) Представљање Удружења у јавности  повјерено је предсједнику. 
 
(2) Предсједник заступа удружење у правном промету према трећим лицима.
 
(3) Предсједник је обавезан да пословање Удружења води по мјерилима закона, одредбама Статута и одлукама Скупштине Удружења.
 
X Трајање, спајање, раздвајање, трансформација, те престанак рада Удружења
 
Члан 24.
 
(1) Удружење се оснива на период који није унапријед одређен (неодређено вријеме).
 
(2) Удружење се може припојити другом удружењу.
 
(3) Друго удружење се може припојити Удружењу.
 
(4) Удружење може извршити спајање с другим удружењем тако да таквим спајањем настане ново удружење.
 
(5) Удружење се може трансформисати у фондацију или основати фондацију, у складу са законом.
 
(6) Одлуку о трансформацији Удружења из овог члана доноси Скупштина двотрећинском већином чланова.
 
(7) Удружење може основати подружницу или канцеларију изван свог сједишта, ради промоције и остваривања својих статутарних циљева.
 
(8) Удружење ни у ком случају неће ступати у статусне или уговорне облике повезивања који би на било који начин водили комерцијализацији њеног дјеловања или угрозили основне програмске циљеве због којих је основана.
 
(9) Удружење ће трајати све док за то буду постојали законски услови или док Скупштина Удружења не донесе одлуку о престанку рада Удружења.
 
(10) Удружење престаје с радом у случајевима:
 1. када то одлучи Скупштина Удружења двотрећинском већином свих чланова Скупштине Удружења;
 2. ако се утврди рјешењем надлежног органа да је Удружење престало дјеловати, на основу Закона;
 3. ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом Удружења за одржавање годишње Скупштине Удружења, а Скупштина није одржана;
 4. ако је број чланова мањи испод броја одређеног за оснивање Удружења;
 5. у другим случајевима утврђеним Законом.
 
XI Судбина имовине за случај престанка Удружења
 
Члан 25.
 
(1) Скупштина Удружења је надлежна за спровођење расподјеле имовине Удружења након престанка рада истог.
 
(2) По престанку рада Удружења извршиће се попис цјелокупне имовине Удружења, саставити ликвидациони баланс, подмирити финансијске обавезе.
 
(3) У случају да Удружење престане са радом, имовина Удружења првенствено се распоређује:
 1. на измирење законских и уговорних обавеза;
 2. поврат средстава према уговорима о донаторству, спонзорству, поклону, имплементирању и др. у дијелу који је категорисан као "планирана, а неутрошена средства";
 3. остатак средстава који преостане након измирења обавеза из ст. а) и б) овог става, преноси се на располагање организацији или организацијама које су организоване и које раде у хуманитарне, научне, књижевне, образовне или вјерске сврхе, односно организацији са истовјетним или сродним статутарним циљевима и дјелатности.
XII Измјене статута, прелазне и завршне одредбе
 
Члан 26.
 
(1) Измјене и допуне Статута вршиће се на начин и по поступку за његово доношење.
 
(2) Статут ће се промијенити у свим случајевима када се утврди да је у несагласности са важећим прописима.
 
(3) Тумачење одредби овог Статута врши Скупштина Удружења.
 
Члан 27.
 
Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења.